گزارش تصویری: مراسم نکوداشت رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی

245.JPG

iktyi5y4ui.JPG

rtuyr87tu.JPG

ذخیره شده از :
http://www.abbas-rajaei.ir//003579.php