تجلیل وزیر اقتصاد از مهندس رجائی به عنوان یکی از اعضای شورای گفتگوی با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران

1%D8%B0%D8%B1%D8%AB%D9%82%D9%82%D9%8441%D8%B1%D8%B06%D9%82%D8%AB%DB%8C.JPG

4%D8%A71%D9%81%D8%B1%D8%B0%D8%B34%D9%84.JPG

5%D9%84%D8%A745%D9%844.JPG

%D8%B0%D9%8474%D9%82%D9%81%D8%BA875.JPG

%D8%B0%DB%8C%D9%84%D9%82%D9%845%D8%A75%D9%84.JPG

%D8%B1%DB%8C%D9%811878%D9%827.JPG

 

ذخیره شده از :
http://www.abbas-rajaei.ir//003580.php