مهندس عباس رجائی به روایت اسناد و مدارک

سفیر آفتاب

photo_2016-06-09_21-42-56.jpgphoto_2016-06-09_21-43-05.jpg

 

پرينت گرفته شده از :
http://www.abbas-rajaei.ir/news/003572.php