سفیر آفتاب
مهندس عباس رجائی به روایت اسناد و مدارک

photo_2016-06-09_22-14-20.jpg

photo_2016-06-09_22-14-26.jpg

photo_2016-06-09_22-14-32.jpgphoto_2016-06-09_22-14-36.jpgphoto_2016-06-09_22-14-41.jpgphoto_2016-06-09_22-14-45.jpg

پرينت گرفته شده از :
http://www.abbas-rajaei.ir/news/003573.php